Australia Men's Team for Rio2016

Number

2

5

7

9

10

11

12

13

14

18

46

92

Player

Renshi CHOKAI

Rintaro FURUSAKI

Takuya FURUSAWA

Koki MARUYAMA

Takayoshi IWAI

Kazuma TERAUCHI

Satoru KUMAGAI

Ryuga AKAISHI

Yoshinobu TAKAMATSU

Rin KAWAHARA

Shuya TANAKA

Takahiro AKEDA

Class

2.5

3.0

3.0

2.5

1.0

4.5

3.5

2.5

4.0

1.5

4.0

1.0